Đăng ký Reseller

Mẫu thông tin đăng ký Reseller

Tên ngắn gọn của nhóm dự án (project) để quản lý resource. Vui lòng đặt chữ thường, không khoảng cách, không dấu ngắn gọn và dễ nhớ. Có thể đặt theo tên cty
Kích thước tệp tối đa là 2MB
Transparent .png
Width: 256px - Height: 64px
Để trống mặc định sẽ lấy theo tên dự án. Ví dụ ctyabc.domain.com